ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรม
ณ   พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมสมาชิกศูนย์/โครงการ
ส่งเสริมศิลปาชีพและราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในห้วงเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม ของทุกปีที่ผ่านมานั้น พระองค์ทรงพบว่ายังมีราษฎรจำนวนมากที่ยังขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ ขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตประสบปัญหาความยากจน ขาดแคลนที่ดินทำกินปัญหาสำคัญที่พระองค์ทรงเป็นห่วง
และเน้นย้ำอยู่เสมอ ได้แก่ เรื่อง “ป่า น้ำ และการประกอบอาชีพของราษฎร”ซึ่งการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร
ที่สำคัญคือ การให้ความรู้ที่ถูกต้องในการประกอบอาชีพ รวมถึงการให้การสนับสนุนปัจจัยผลิตในบางส่วน ตลอดจน
ติดตามให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พระองค์จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ราษฎรในพื้นที่และใกล้เคียงได้มีอาหาร
บริโภคตลอดปีอีกทั้งยังทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆ มีงานทำ มีรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐาน
ไปทำงานยังต่างถิ่นโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นั้นจะมี
วัตถุประสงค์หลักๆ ๔ ประการ คือ
::
เป็นแหล่งจ้างงานของราษฎรที่ยากจน ไม่มีงานทำ
::
เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษให้แก่ชุมชนนั้นๆ และในพื้นที่ใกล้เคียง
::
เป็นแหล่งให้วิชาความรู้ในด้านการเกษตร เป็นการเรียนรู้แบบ “Leanning by doing”
หรือ การให้ความรู้แก่ราษฎรโดยเน้นการมีส่วนร่วม
::
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นแหล่งสาธิต เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมแก่ผู้เยี่ยมชม
และผู้สนใจทั่วไป

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว
จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านทรายทอง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
๒.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
๓.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ หนองหมากเฒ่า บ.นาคำ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
๔.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

๕.

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
และในวโรกาสที่พระองค์ ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในห้วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมานั้น ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้กองทัพภาคที่ ๒
และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ เพิ่มเติม
อีกจำนวน ๑๒ แห่ง ดังนี้
๑.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านห้วยหินลาด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
๒.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสายน้ำผึ้ง ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
๓.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านวังกะเบา ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๔.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ หนองปลาค้อเฒ่า ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๕.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านท่าแร่ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.นครพนม
๖.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
๗.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกำพี้ ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
๘.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
๙.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
๑๐.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต.แพดวังชมภู อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
๑๑.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
๑๒.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการตามพระราชดำริต่างๆ อีกจำนวนมากที่
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่พสกนิกรของพระองค์
์ให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข พอเพียงตามอัตภาพ
ก่อให้เกิดความมั่นคงผาสุก แก่ชุมชนนั้นๆ และแก่แผ่นดิน สืบไป......
รักษาการผู้จัดการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งขึ้น ในปี 2548)
ลำดับ
โครงการ/ที่ตั้ง
รักษาการผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
หมายเลขโทรศัพท์
1.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านห้วยหินลาด
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
นายกิจจา มีนมงคล
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
08-1708-1090
0-4221-1629
 
2.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจันทร์
ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
นายวิวัฒน์   พิทักษ์หมู่
เจ้าเน้าที่บริหารงานในพระองค์
08-1965-9162
 
3.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านวังกะเบา
ตโคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นายอนันตสิทธิ์ ซามาตย์
ผู้ดูแลพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
08-1954-5998
 
4.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ หนองปลาค้อเฒ่า
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พันเอก ศุภกร   อุดชุมพิสัย
08-1261-1988
0-4257-1191
 
5.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านท่าแร่
ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
นางชยดา
08-7862-5292
 
6.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา
ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
นายสุวิชา    แสนสุข
08-5749-9414
 
7.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกำพี้
ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสาคาม
นายชาติชาย   ประสาระวัน
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
08-6855-9674
Fax. 0-4377-7612, 0-4277-7212
 
8.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เสนานฤมิตร
ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
นายธงชัย    สัจยะมุข
-
 
9.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต.คำตากล้า
อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
นายธงชัย    สัจยะมุข
-
 
10.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ แพดวังชมภู
อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
นายธงชัย    สัจยะมุข
-
 
11.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต.หนองบัวสิม
อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
นายธงชัย    สัจยะมุข
-

12.
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกสว่าง
ต.โคกสว่าง  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม
นายยรรยง   กรานกลาง
หัวหน้าโครงการชลประทานสกลนคร
-
       

กลับสู่ด้านบน  /  กลับหน้าหลัก

สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2 (สปร.ทภ.2)
ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.ทศท. 0-4424-1858, สส.ทหาร 21-22349, ทบ.22823
::::::::  ผู้ดูแลเว็บไซต์  ::::::::  SGT.
NatThaPonG  LerKChai  ::::::::  Magnut_LC@hotmail.com  ::::::::
Office of Royaj Developmete Project Army Area 2