ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในความรับผิดชอบของ (สปร.ทภ.2)

 
                            
       มูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงาน กปร. กองทัพบก กองทัพภาคที่ 2  กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2  สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 
    กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี 
กองกำลังสุรนารี  กองพลพัฒนาที่ 2

 
โครงการในความรับผิดชอบ
 

พล.ต.จารุเกียรติ   ชัยวงษ์  เสธ.ทน.2/หน.สปร.ทภ.2 เป็นผู้แทน ทภ.2
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของ ศปป.6 กอ.รมน. เพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด และจัดผลิตภัณฑ์ของ ศูนย์ฯ บ้านกุดนาขาม จว.ส.น.ไปจัดนิทรรศการ
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ.(ลานนา) จว.ช.ม.
เมื่อ 29 - 31พ.ค. 56

 


พล.อ.จิรเดช   สิทธิประณีต ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ทภ.2 (จว.อ.ด., ล.ย., ส.น.) เมื่อ 14 - 28 พ.ค. 56

   


จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจต่อการแปลงยุทธศาสตร์ โครงการเพื่อความมั่นคง
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทภ.2 ไปสู่การปฏิบัติ
พื้นที่ ภาค ตอ./น. ตอนล่าง  ณ  โรงแรมทองธารินทร์ จว.ส.ร. เมื่อ 8 - 10 พ.ค. 56 และ
พื้นที่ ภาค ตอ./น. ตอนบน  ณ  โรงแรมประจักษ์ตรา จว.อ.ด. เมื่อ 14 - 16 พ.ค. 56

 
 


พล.ต.จารุเกียรติ  ชัยวงษ์ เสธ.ทน.2/หน.สปร.ทภ.2 ประชุมหารือร่วมกับ สำนักงาน กปร.
เรื่องการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
ณ  ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลาง จว.ล.ย. เมื่อ 28 มี.ค.56

 


ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล  เลขามูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับ
ทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย อ.ร่องคำ จว.ก.ส. เมื่อ 21มี.ค.56

  


พล.อ.ณพล  บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ และ พล.อ.สนั่น  มะเริงสิทธิ์  ที่ปรึกษา กอ.รมน.
ร่วมประชุมหารือตรวจสอบแผนงานและองค์ความรู้ของอาคารนิทรรศการฯ จว.อ.บ. ร่วมกับ ทภ.2 และ
บริษัท CMO จำกัด (มหาชน)  ณ  ห้องประชุม (1) บก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อ 22 มี.ค. 56 


พล.อ.สนั่น  มะเริงสิทธิ์  ที่ปรึกษา กอ.รมน. และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2
โดยมี พล.ต.ชาญชัย   ภู่ทอง รอง มทภ.2 (1)/รอง ผอ.รมน.ภาค 2 (2) ให้การต้อนรับ เมื่อ 20 - 21 มี.ค.56

 


พล.อ.จิรเดช   สิทธิประณีต และคณะ สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน
และให้คำแนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ทภ.๒ (จว.ส.น., อ.ด., บ.ก.)
เมื่อ 11 - 13 มี.ค.56

   
 
 


ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นประธาน
การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทภ.2 ณ  ห้องประชุมสำนักพระราชวัง
สนามเสือป่า ก.ท. โดยมี พล.ต.ชาญชัย   ภู่ทอง รอง มทภ.2 (1) เป็นผู้แทน มทภ.2 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมฯ   เมื่อ 1 มี.ค.56

 
 


พล.ต.กมล  สุวภาพ ผอ.ศปป.6 กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมโครงการ พมพ. และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทภ.2/กอ.รมน.ภาค 2  พื้นที่ จว.บ.ร., ล.ย., ส.น., ศ.ก., อ.ด.
  ห้วงวันที่ 11 - 13 ก.พ.56  


 
 
 
 
 นายพลากร  สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการฯ บ้านคกงิ้ว ต.ปากตม อ.เชียงคาน จว.ล.ย.
และ เป็นประธานพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎร   ณ   ศาลาประชาคม อ.เชียงคาน
โดยมี พล.ต.ชาญชัย  ภู่ทอง รอง มทภ.2/รอง ผอ.รมน.ภาค 2 ให้การต้อนรับ เมื่อ 1 ก.พ.56


 
 
 


นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เดินทางตรวจเยี่ยม ศอป.โครงการ พมพ.ภูขัดฯ อ.นาแห้ว จว.ล.ย.
และประชุมหารือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยมี พล.ต.ชาญชัย  ภู่ทอง รอง มทภ.2/รอง ผอ.รมน.ภาค 2
  ให้การต้อนรับ เมื่อ 31 ม.ค.56 


 
 


พล.ต.จารุเกียรติ   ชัยวงษ์  หน.สปร.ทภ.2/ผอ.ศปร.กอ.รมน.ภาค 2 และคณะ
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อ 23 - 25 ม.ค.56


1. พื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านโสกส้มกบ อ.สีชมพู จว.ข.ก.

 
 

2. พื้นที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านกุดนาขาม, โครงการขยายผลความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
และ กลุ่ม รสทป. (ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า) ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จว.ส.น.

 
 
 
 
 


3. พื้นที่ ศอป.โครงการ พมพ.ภูขัดฯ อ.นาแห้ว จว.ล.ย.


 
 


พล.ต.จารุเกียรติ   ชัยวงษ์  หน.สปร.ทภ.2/ผอ.ศปร.กอ.รมน.ภาค 2 และคณะเข้าพบหารือข้อราชการ
กับ ผวจ.ล.ย. และตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานพื้นที่ ศอป.โครงการ พมพ.ภูขัดฯ อ.นาแห้ว จว.ล.ย.
เมื่อ 24 ม.ค.56

พล.ท.จีระศักดิ์  ชมประสพ มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 พร้อมผู้บริหารกลุ่มบริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร ต.นาบ่อ อ.นาแห้ว และต.วังไสย์ อ.ภูหลวง จว.ล.ย.
และตรวจเยี่ยม โครงการปลูกพืชอาหารช้างป่า อช.ภูหลวง   เมื่อ 11 ม.ค.56


 
 
 


กลับสู่ด้่านบน


Last Update  :  1 มี.ค. 56
สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2 (สปร.ทภ.2)
Office of Royal Development Project Army Area 2
ค่ายสุรนารี  ตำบลหนองไผ่ล้อม   อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  30000
โทรศัพท์/โทรสาร.0-4424-1858, ทบ.22823 , E-mail : SPRTP2@Hotmail.com