อาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแห่งชาติ

ทำเนียบกำลังพล
 
ทำเนียบกำลังพล
อพป.กมศ.กอ.รมน.ภาค 2

พ.อ.อนุสรณ์ นุตสถิตย์
หน.อพป.กมศ.กอ.รมน.ภาค 2

พ.ต.สุรพล ผาลา
ปจน.อพป.กมศ.กอ.รมน.ภาค 2
พ.ต.ครุท วนสินธุ์
ปจน.อพป.กมศ.กอ.รมน.ภาค 2


จ.ส.อ.ประเสริฐ ราศรีรัตนะ
ส.ปฏิบัติการ กร.กกร.ทภ.2
จ.ส.อ.พงษ์สุวรรณ สนิทสิงห์
ส.ปฏิบัติการ กร.กกร.ทภ.2

ศอพป.กมศ.กอ.รมน.ภาค ๒
ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. ๐๔๔ ๒๔๖๔๙๘ มหาดไทย ๓๖๔๘๒ โทรทหาร ๒๒๐๖๖